Proceduri preinsolvență

Mandatul Ad-Hoc

Concordatul Preventiv

          Mandatul ad-hoc reprezintă procedura confidențială, declanșată la cererea debitorului, prin care un mandatar ad-hoc, desemnat de către instanță, negociază cu creditorii în scopul realizării unei înțelegeri între unul sau mai mulți dintre aceștia și debitor, în vederea depășirii stării de dificultate în care se află întreprinderea debitorului.

          În vederea numirii mandatarului ad-hoc, debitorul se adresează președintelui tribunalului în circumscripția căruia își are sediul, propunând în acest sens un practician în insolvență, autorizat conform legii. Numirea mandatarului ad-hoc se face printr-o încheiere irevocabilă.

          Obiectul mandatului ad-hoc va fi de a realiza, în termen de 90 de zile de la desemnarea sa, o înțelegere între debitor și unul sau mai mulți creditori ai săi, în vederea depășirii stării de dificultate, salvgardării întreprinderii, păstrarii locurilor de muncă și acoperirii creanțelor asupra debitorului. În acest scop, mandatarul ad-hoc poate propune ștergeri, reeșalonări sau reduceri parțiale de datorii, continuarea sau încetarea unor contracte în curs, reduceri de personal, precum și orice alte măsuri pe care le considera necesare.

          Procedura este reglementată în Legea Nr. 85/2014 în art. 10 – 11, Titlul I, Capitolul II și în art. 5, pct. 36. 

          Cererea pentru deschiderea procedurii se depune la Tribunalul în a cărui circumscripție se află sediul principal sau sediul profesional al debitorului. Concordatul preventiv se consideră aprobat de creditori dacă sunt întrunite voturile creditorilor care reprezintă cel puțin 75% din valoarea creanțelor acceptate și necontestate.

          Legea 85/2014 prevede excepțiile în care debitorul aflat în dificultate financiară nu poate apela la Concordatul preventiv și anume:

‘’a) dacă în cei 3 ani anteriori ofertei de concordat preventiv debitorul a mai beneficiat de un concordat preventiv care a eșuat;

b) dacă debitorul și/sau acționarii/asociații/asociații comanditari care dețin controlul debitorului sau administratorii/directorii acestuia au fost condamnați definitiv pentru savârșirea unei infracțiuni intenționate contra patrimoniului, de corupție și de serviciu, de fals etc.;

c) dacă s-a dispus suportarea unei părți a pasivului debitorului de către membrii organelor de conducere și/sau supraveghere ale debitorului, potrivit prevederilor art. 169 si următoarele sau prevederilor unor legi speciale, pentru ajungerea acestuia în stare de insolvență; prevederile lit. b) ramân aplicabile.’’

          Printre altele, atribuțiile administratorului concordatar numit de către Tribunal, sunt următoarele:

  •     – ‘’întocmește tabelul creditorilor, care include și creditorii contestați sau ale căror creanțe sunt în litigiu, și tabelul creditorilor concordatari; o creanța a unui creditor cu mai mulți debitori solidari aflați în procedură de concordat va fi înscrisă în toate tablourile creditorilor cu valoarea nominală a creanței deținute pâna ce aceasta va fi complet acoperită;
  •     – elaborează, împreună cu debitorul, ofertă de concordat, cu elementele componente ale acesteia, respectiv proiectul de concordat și planul de redresare;
  •      – face demersuri pentru soluționarea pe cale amiabilă a oricărei dispute între debitor și creditori ori între creditori;
  •     – elaborează, împreună cu debitorul, lista creditorilor și oferta de concordat preventiv
  •     – notifică oferta de concordat preventiv creditorilor prin mijloace de comunicare rapidă și care asigură posibilitatea confirmării primirii acesteia.”

 

          Art. 24 menționează informațiile obligatorii ce trebuie descrise în detaliu în proiectul de concordat preventiv:

  •     – “situația analitică a activului și a pasivului debitorului,
  •     – cauzele stării de dificultate financiară și, dacă este cazul, măsurile luate de debitor pentru depășirea acesteia până la depunerea ofertei de concordat preventiv;
  •     – proiecția evoluției financiar-contabile pe următoarele 24 de luni.”

 

          În concluzie ținem să menționăm faptul că niciun creditor nu poate deschide pe perioada desfășurării concordatului preventiv omologat, pocedura insolvenței împotriva debitorului.

Ma puteti contacta la :

Str. Napoca, Nr. 2/23, Cluj – Napoca, Cluj